Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        Задачи по финансам предприятия
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]
Модераторы: attention
  

Inusik


Новичок

Приветик!!! Помогите решить задачи:


№1  
Кінцевий розрахунок із заробітної плати та з підзвітними осо-бами припадає на 19 число кожного місяця.
Станом на 19.07 підприємству необхідно здійснити такі ви-плати та платежі:
1)заробітна плата в сумі 14 828,58 грн;
2)витрати на відрядження, що становили 4135 грн;
3)витрати на господарські потреби, які дорівнювали 900 грн;
4)прибутковий податок із заробітної плати в сумі 3400 грн;
5)платежі в бюджет із заробітної плати (нарахування (з фон-дів підприємства) та відрахування (безпосередньо з заробітної плати)).
Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 19.07 з урахуванням платежів до бюджету? Яка сума коштів буде оформлена по чеку на отримання готівки в банку?


№2
Завод «Склобетон» оформив заборгованість перед енергопо-стачальною організацією простим векселем.
Енергопостачальна організація розрахувалась за обладнання з постачальником ТОВ «Енерготрейд» векселем заводу «Склобе-тон» шляхом індосанту. Вексель було індосовано з від’ємним дисконтом 40 % на загальну суму 48 000,00 грн. Яка первинна вартість векселя?

№3
На основі наведених даних визначити доходи від основної опе¬раційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха — 2000 грн; реалізовано продукції з відстрочкою платежу 3 дні — 3500 грн; надано послуг — 2500 грн; отримано дохід від реалізації основних фондів — 3400 грн; надійшло відшкодування від технічних аварій — 1500 грн; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною
вартістю 5650 грн.


№4
На основі наведених даних визначити доходи від іншої опера-ційної діяльності та від фінансових операцій: дохід від інвестицій в асоційовані підприємства — 1000 грн; дохід від реалізації іно-земної валюти — 350 грн; одержані штрафи, пені, неустойки — 250 грн; дохід від спільної діяльності — 500 грн; отримані відсо-тки за облігаціями — 650 грн; виручка від реалізації продукції — 2000 гри; дохід від реалізації основних фондів — 1400 грн.

№5
На основі наведених даних розрахувати виручку від реалізації товарів прямим методом: обсяг виробництва товарів А та Б, відповідно, — 1000 шт. та 900 шт.; залишок товарів на початок періо¬ду — 100 шт. та 120 шт., а на кінець — 150 шт. та 60 шт.; витрати на оплату праці за звітний рік, відповідно, — 1000 грн та 1200 грн, а вартість використаної сировини — 12 000 грн та 8000 грн; ціна товару А — 30,0 грн/шт., а товару Б — 25,0 грн/шт.


№6
На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, відповідно, — 8500 грн та 15 900 грн; вартість запасів товарів на початок періоду — 1000 грн та 1500 грн, а на кінець — 2500 грн та 600 грн; кількість одиниць виробленого товару А — 2000 шт., а товару Б — 1000 шт.; ціна товару А в три рази більша за ціну товару Б.

№7
Визначте, ураховуючи наведені дані, суму нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» станом на кінець звітного року. То-вариство випускало 9 тис. простих та 1 тис. привілейованих ак-цій. За привілейованими акціями передбачено дивіденд у розмірі 15 грн на акцію. Чистий прибуток за звітний період становив (80,5 тис. грн), і було вирішено не відмовлятися від виплати гро-шових дивідендів. Нерозподілений прибуток товариства за попе-редні періоди дорівнював 38,5 тис. грн.


№8
На балансі ТОВ «БУ-152» станом на 1.01.2004 р. значилось 6 бу¬дівельних машин з такою залишковою вартістю та рівнем зносу:
•автомашина-тягач «КРАЗ-257» — 28 000 грн (рівень зно-су — 60 %);
•баштовий кран «КБ-100» — 45 000 грн (рівень зносу — 50 %);
•автокран «КС-3575» — 34 000 грн (рівень зносу — 66 %);
•екскаватор «ЕО-3329» — 77 055 грн (рівень зносу — 45 %);
•автовишка «МШТС-2а» — 31 996 грн (рівень зносу — 62 %);
•бульдозер «Д-162» — 47 616 грн (рівень зносу — 38 %).
У березні 2004 р. в результаті проведеної оцінки було визна-чено справедливу вартість автокрана «КС-3575» в сумі, що дорі-в¬нює 56 000 грн. Унаслідок інтенсивного використання баштового крана «КБ-100» в першій половині періоду його експлуатації в другій половині почало спостерігатися зменшення корисності цього об’єкта основних засобів. За даними висновку комісії, у квітні 2004 року сума очікуваного відшкодування баштового крана повинна досягти 48 300 грн.
Дайте відповідь на такі запитання:
1.Обґрунтуйте рішення підприємства «БУ-152», яке скорис-талося правом проведення переоцінки об’єктів основних засобів.
2.Визначити індекс дооцінки (або зниження ціни).
3.Як проведена переоцінка відобразиться у фінансовій звітно-сті підприємства?
4.Як втрати від зменшення корисності баштового крана впли-нуть на суму додаткового капіталу підприємства «БУ-152»?


№9
Первісна вартість комп’ютера становить 5700 грн, ліквідацій-на вартість — 750 грн. За перший рік експлуатації основного за-собу було списано на витрати виробництва 2280 грн. Визначити прогнозований термін корисного використання комп’ютера, як-що амортизаційні списання вартості даного об’єкта підприємство здійснює методом зменшення залишкової вартості.

Зарание спасибо!!!!

Всего сообщений: 1 | Присоединился: июнь 2011 | Отправлено: 29 июня 2011 16:34 | IP
35975Новичок

привет! Помогите мне пожайлуста с задачкой по финансам организации

рассчитать стркутуру затрат на производство и оценить характер производства на основе ниже приведенных данных.

Элементы затрат на производство:
сырье и основные материалы за вычетом отходов за отчётный год, тыс.руб. плановый 35418, фактический 36018. Найти удельный вес затрат, % плановый и фактичекий?

Всего сообщений: 5 | Присоединился: сентябрь 2011 | Отправлено: 2 сен. 2011 21:27 | IP
35975Новичок

заранее спасибо!!!

Всего сообщений: 5 | Присоединился: сентябрь 2011 | Отправлено: 2 сен. 2011 21:29 | IP
35975Новичок

помогите пожайлуста очень нужно!!!
Задача

Рассчитать структуру затрат на производство и оценить характер производства на основе ниже приведенных данных.
Элементы затрат на производствоОтчетный год, тыс. руб.Удельный вес затрат, %
планфактпланфакт
Сырье и основные материалы за вычетом отходов3541836018
Покупные изделия, полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера6000964498
Вспомогательные материалы16821568
Топливо15531619
Энергия46524826
ИТОГО материальных затрат
Заработная плата основная и дополнительная2265922803
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов2476622875
Прочие расходы30214200
ИТОГО затрат на производство

Всего сообщений: 5 | Присоединился: сентябрь 2011 | Отправлено: 2 сен. 2011 21:52 | IP
Iro4ka


Новичок

плиз....хелп ((((((
По состоянию на 15.07 предприятие выплачивает заработную плату своим работникам. Фонд оплаты труда - 150 350 грн.
За отчетный период во внебюджетные фонды было уплачено все вклады, которые подлежат начислению и удержанию из заработной платы (рассчитать самостоятельно).
В июле расходы на командировку 1050 грн.
Какая сумма средств должна быть у предприятия на текущем счете по состоянию на 1.08?
Какая сумма средств будет оформлена по чеку на получение наличных в банке?

Всего сообщений: 3 | Присоединился: сентябрь 2011 | Отправлено: 13 сен. 2011 20:14 | IP
Iro4ka


Новичок

Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам. Фонд оплати праці - 150 350 грн.
За звітний період до позабюджетних фондів було сплачено всі внески, що підлягають нарахуванню і утриманню із заробітної плати (розрахувати самостійно).
Протягом липня витрати на відрядження 1050 грн.
Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 1.08?
Яка сума коштів буде оформлена по чеку на отримання готівки в банку?
Допоможіть!!!!!дуже-дуже прошу!!!!!!!!!!

Всего сообщений: 3 | Присоединился: сентябрь 2011 | Отправлено: 13 сен. 2011 20:21 | IP
Kristina 1992


Новичок

Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить задачу. Совсем в данных запуталась.
Определить затраты предприятия на производство реализованной продукции по производственной и полной себестоимости исходя из следующих данных:
Сырье и основные материалы 34200 млн. руб.
Вспомогательные материалы 4800 млн. руб.
Топливо 680 млн. руб.
Энергия 730 млн. руб.
Зарплата с начислениями 5400 млн. руб.
Амортизация 1630 мл. руб.
Прочие денежные расходы 360 млн. руб.
Затраты непромышленного характера, не включаемые в валовую продукцию 450 млн. руб.
Прирост незавершенного производства 350 млн. руб.
Коммерческие расходы 300 млн. руб.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: сентябрь 2011 | Отправлено: 26 сен. 2011 13:59 | IP
Ottawan


Новичок

Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить задачу.
Валюта баланса торгового предприятия состовляет 700000 р. Долгосрочные пассивы отсутствуют. КТЛ = 0,7, плановый операционный цикл 45 дней, выручка от реализации 500000 р. Чистая прибыль 50000 р. Ставка ссудного процента 17%. Определить наличие риска собственного капитала и риска структуры капитала.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: октябрь 2011 | Отправлено: 3 окт. 2011 10:39 | IP
Nikog58


Новичок

Рассчитайте прибыль на основе показателя затрат на 1 гривну продукции:
-затраты на 1  гривну продукции, которая реализуется в отчетном периоде – 0,7грн.
-планируется снижение затрат на 1гривну продукции, которая будет реализована на 2%
-объем реализации продукции в планируемом периоде в оптовых ценах 25000 тыс.грн.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: октябрь 2011 | Отправлено: 6 окт. 2011 23:08 | IP
serzhena


Новичок

предприятие выплатило дивиденды за прошлый год в размере 60 рублей на акцию. ожидается ежегодный прирост дивидендов на 8%. определить стоимость одной акции(после выплаты 60 рублей дивидендов). если ставка диск-16%

Всего сообщений: 1 | Присоединился: октябрь 2011 | Отправлено: 7 окт. 2011 12:19 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com