Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        ЗАДАЧИ ПО ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ]
Модераторы: attention
  

Angel666Новичок

Помогите с задачами...
Задача 1
Определите годовую норму и сумму амортизации,если известны следующие данные об оборудовании:Первоначальная стоимость 60 млн руб.Выручка от реализации ликвидируемого оборудования 7.2 млн руб. Затраты, связанные с ликвидацией 3 млн руб.Нормативный срок службы 8 лет.
Задача 2
Определить фондоотдачу,фондоемкость и фондовооруженность для отчетного и планируемого года и сделать выводы об эффективности использования основных фондов,если известны следующие данные:Среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном году 30 млн руб.Стоимость произведенной продукции в отчетном году 150 млн руб.Среднесписочная численность персонала в отчетном году 4,5 тыс чел.В будущем году планируется рост стоимости произведенной продукции на 20% и увеличение среднесписочной численности но 10%, снижение средне годовой стоимости основных фондов на 5%.    

Всего сообщений: 4 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 15 фев. 2010 21:11 | IP
Juja


Новичок

не забавайте про меня ))

Всего сообщений: 3 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 16 фев. 2010 13:53 | IP
hiccup


Новичок

Помогите пожалуйста ))
№1
Визначити, якою повинна бути чисельність обслуговуючого персоналу на дільниці, яка має 40 верстатів, якщо режим роботи дво¬змінний, норма обслуговування — 10 верстатів на одного працюючо¬го. Невиходи на роботу плануються на рівні 5 %.

№2
Підприємство використовує дві швейні машини, придбані три роки тому за ціною кожна 1300 гри. Нормативний термін служби об¬ладнання такого класу — 8 років. Теперішня ціна швейної машини — 1050 грн. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення машин.

№3
На дільниці механічного цеху працюють 24 токарних верстата. Трудомісткість обробки однієї деталі — 1,2 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість зміни — 8,1 год. У розра¬хунковому році неробочих днів 113. Регламентовані простої устатку¬вання становлять 5 % режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів — 0,85. Обчислити виробничу потужність дільниці й річну кількість оброблених на верстатах деталей.

№4
Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному ви¬робництві на підприємстві, якщо річна виробнича програма стано¬вить 1600 од. продукції при собівартості кожної               130 грн. Тривалість виробничого циклу — 4 дні. Вартість сировини і матеріалів, які вит¬рачаються в перший день циклу, — 85 % собівартості виробу. Інші витрати розподіляються за днями циклу рівномірно.

№5
У плановому році підприємство має виготовити і реалізувати товарної продукції на суму 11 тис.грн. Обсяг реалізації за звітний період порівняно з плановим рівнем менший на 4,5 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів у плановому році станови¬ли 2,2 тис.грн., у звітному — 2,7 тис.грн. Визначити, на скільки від¬сотків збільшиться оборотність оборотних засобів у плановому році порівняно зі звітним.

№6
Використання удосконаленого пресу сприятиме доведенню річного обсягу випуску продукції до 12000 шт. При цьому собівартість одиниці продукції знизиться порівняно з використанням попередньої моделі преса з 3,5 до 2,9 грн. Пов'язані з поточними профілактичними роботами супутні щорічні витрати становитимуть 1500 грн. Нормативний термін експлуатації преса — 8 років. Обчислити економічний ефект від використання цього преса за час його експлуатації.

№7
На підприємстві, де норма витрат праці на одну деталь становить 2 людино-год, виготовлено 100 деталей за розцінкою 2,537 грн. за одиницю продукції. Робітник відпрацював 22 зміни по 8 год кож¬на. Розцінка за деталі, що були виготовлені понад план, встанов¬люється у 1,2 раза вища, ніж звичайна. Розрахувати місячний заро¬біток робітника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.

№8
Протягом місяця підприємство виготовило три види продук¬ції: А — 350 од., Б —              470 од., В — 240 од. Заробітна плата основних робітників, що зайняті виготовленням продукції за видами продукції становить: А — 2600 грн., Б — 3600 грн., В — 1700 грн. Сумарні місячні загальногосподарські витрати підприємства — 12000 грн. Здійснити розподіл накладних витрат між видами продукції і визна¬чити величину загальногосподарських витрат, що припадає на оди¬ницю виробленої продукції видів А, Б та В.

№9
Митна вартість підакцизних імпортних товарів — 162 тис.грн, сума мита і митних зборів — 20,5 тис.грн. Ставка акцизного збору — 40 %. Визначити суму акцизного збору, що підлягає сплаті в державний бюджет.

№10
Чистий дохід підприємства від реалізації продукції — 19000 грн. Прямі та непрямі виробничі витрати, що припадають на обсяг реалізованої продукції, становлять: на оплату праці основних працівників — 5000 грн, нарахування на неї — 1680 грн, сировину та матеріали — 8000 грн, на амортизацію основних виробничих фон¬дів — 2000 грн. Дохід від дооцінки запасів товарно-матеріальних цін¬ностей становить 3000 грн. Адміністративні витрати — 2700 грн, вит¬рати, пов'язані зі збутом продукції, — 1800 грн. Дохід від участі в ка¬піталі — 15000 грн. Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до опо¬даткування та кінцевий результат діяльності підприємства.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 16 фев. 2010 14:21 | IP
Olga IvНовичок

Помогите, пожалуйста,  с решением задачки...
Трудоемкость производственной программы распределена по разрядам на плановой год следующим образом: первый разряд - 10 тыс. нормо - часов, второй разряд - 15, третий разряд - 35, четвертый разряд - 70, пятый разряд - 50, шестой разряд - 20. Установлены следующие коэффициенты по разрядам: для первого разряда - 1, для второго - 1,08; для третьего разряда - 1,2; для четвертого разряда - 1,35; для пятого разряда - 1,53; для шестого разряда - 1,8.
Определить средний тарифный коэффициент и средний разряд по данной группе работ.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 17 фев. 2010 9:19 | IP
anuf


Новичок

Помогите пожалуйста с решением задач
Задача 1.

Определите прогрессивность структуры ОПФ, если активная часть ОПФ составляет 100 000 руб., а пассивная – 250 000 руб.

Задача 2.

Определите прогрессивность структуры активной части ОПФ, если на начало года предприятие располагало следующим оборудованием:
Станки:
Токарные – 47 ед. по 10 000 руб.;
Фрезерные – 60 ед. по 8 000 руб.;
Сверлильные – 35 ед. по 5 000 руб.;
Фрезерные с ЧПУ – 20 ед. по 15 000 руб.

Прогрессивность ОПФ характеризуется также долей автоматических линий, автоматических систем, и др. в составе всех машин и оборудования, относящихся к активной части ОПФ.

Задача 3.
Определить среднегодовую стоимость ОПФ, если на начало года ОПФ составляли 8825 тыс. руб., вводилось и выводилось соответственно: 1 марта – 75 тыс. и 3 тыс. руб., 1 мая – 50 тыс. и 4 тыс. руб., 1 сентября – 39 тыс. и 7 тыс. руб., 1 декабря – 18 тыс. и 15 тыс. руб.

Всего сообщений: 2 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 19 фев. 2010 20:55 | IP
olenkasaharНовичок

Помогите пожалуйста с решением задачи...
Определить продажную цену мужского костюма в магазине, если известны следующие данные. Себестоимость изделия составляет 108 ден.ед. для обеспечения финансового положения производитель ставит наценку в 10% для оптового посредника. Оптовый посредник назначает наценку в сумме 30ден.ед., а конечный покупатель уплачивает розничному торговцу ещё 25% от конечной (продажной) цены товара.


(Сообщение отредактировал olenkasahar 20 фев. 2010 16:41)

Всего сообщений: 2 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 20 фев. 2010 16:39 | IP
olenkasaharНовичок

Помогите пожалуйста с решением задачи...
Определите продажную цену мужского костюма в магазине, если извесны следующие данные. Себестоимость изделия состовляет 108 ден.ед. Для обеспечения устойчивого финансового положения производитель ставит наценку в 10% для оптового посредника. Оптовый посредник назначает наценку в сумме 30 ден.ед., а конечный потребитель уплачивает розничному торговцу ещё 25% от конечной (продажной) цены товара.

Всего сообщений: 2 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 20 фев. 2010 16:59 | IP
redansНовичок

помогите решить 2 задачи по эконометрии.
1. даны функции спроса Д и предложения С
найти равновесную цену, выполнить графическую интерпретацию решения.
Д:5х1-6х2=-1
С:-7х1-8х2=-15


2. Даны выходные данные баланса по двум предприятия: балансовая матрица                                        Хд=   {81   79}
                                           {74   75}
и вектор конечного продукта        Y = {30}
                                                       {27}
необходимо составить математическую модель производственного баланса в розвернутом и матричном видах. Найти вектор валового выпуска продукции Х, матрицу прямых затрат А, и матрицу полных затрат С. Составить новую балансовую таблицу при условии изменения в К1 раз конечного продукта Y1 и К2 раз конечного продукта Y2.
 К1=3/2, К2=8/5.


(Сообщение отредактировал redans 20 фев. 2010 18:18)


(Сообщение отредактировал redans 20 фев. 2010 18:19)


(Сообщение отредактировал redans 20 фев. 2010 18:20)


(Сообщение отредактировал redans 20 фев. 2010 18:20)


(Сообщение отредактировал redans 20 фев. 2010 18:20)

Всего сообщений: 6 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 20 фев. 2010 18:17 | IP
dandy


Новичок

Пожалуйста помогите решить задачу...

Задача

Стоимость основных средств предприятия, млн руб., по группам на конец года составляла:


Здания                                               120

Сооружения                                       45

Машины и оборудование, в т.ч.:
энергетическое оборудование        110
рабочие машины и оборудование    330
информационное оборудование       50


Транспортные средства                      40
Инвентарь                                           12

Прочие                                                32
На 1 января произведена переоценка основных средств с использованием следующих коэффициентов:


Здания, сооружения                                              6,0

Энергетическое оборудование, рабочие            7,5
машины и оборудование

Информационное оборудование                          0,8
Транспортные средства                                        10,6

Инвентарь                                                              8,2

Определите производственную структуру основных средств до и после переоценки, величину активной и пассивной частей.(Сообщение отредактировал dandy 20 фев. 2010 22:02)

Всего сообщений: 1 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 20 фев. 2010 22:00 | IP
lialuНовичок

Помогите пожайлуста решить задачу...

Задача.
При анализе деятельности предприятия было установлено, что оно активно развивается и его основные фонды за последние три года достигли 7.5 млн.грн., амортизация полностью начисляется из расчета 12% среднегодовой стоимости ОФ. Регулярно выплачивается заработная плата. В прошлом году это предприятие выпустило 10.0 тысяч единиц условной продукции на общую сумму 5.8 млн.грн., которая была полностью реализована.Общие затраты на производство этой продукции составили 4.35 млн.грн..

С учетом изложенного определите:

1.Норму рентабельности предприятия;
2.Рентабельность выпущенной продукции.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 23 фев. 2010 20:09 | IP

Эта тема закрыта, новые ответы не принимаются

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ]

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com